تبلیغات
AVJIN - مطالب ابر استخرهای پرورش ماهی قزل آلا

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

کانال های آب رسانی

محیط های مختلف پرورش ماهی و ابعاد آن ها استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

این محیط ها شامل کانالهای آب رسانی زیر سدها یا آب انتقالی به مزارع می باشند. برای محصور کردن کانال، قسمتهایی از آن به وسیله توری های عمودی تقسیم می شوند و مشابه کانالهای دراز آبی، مورد استفاده قرار می گیرند. کیفیت آب در تمام عرض کانال ها یکنواخت بوده، میزان تولید در آن ها به دلیل وجود جریان مناسب آب بالا می باشد.
مشاهده تصاویر کانال های آب رسانی

استخرها

محیط های مختلف پرورش ماهی و ابعاد آن ها استخرهای پروش ماهی و تاسیسات

 استخرها انواعی از محیط های پرورش ماهی  هستند که با توجه به نوع منبع آبی مورد استفاده، اختلاف ارتفاع زمین نسبت به کف منبع آبرسانی، نحوه خروج آب از استخرها، وضعیت زمین، در داخل یا بیرون زمین ساخته می شوند. نوع استخرها یا شکل آنها بستگی به مساحت زمین و شکل هندسی آن، میزان آب قابل دسترسی، بافت زمین، موقعیت جغرافیایی و شیب زمین دارد.

انواع استخرهای پرورش ماهی
جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید