تبلیغات
AVJIN - مطالب ابر پرورش فوق متراکم ماهی قزل آلا

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

پرورش فوق متراکم

پرورش ماهی قزل آلا

میزان تولید در این روش چندین برابر روش متراکم است. از روش های پرورش فوق متراکم؛ پرورش مدار بسته را می توان نام برد که تغذیه ماهیان در چندین نوبت متناسب با وزن، درجه حرارت آب و انرژی مورد نیاز ماهی صورت می گیرد.
در این روش، آب خروجی مجددا احیا شده، مواد زاید و سمی دفع شده، اکسیژن و PH آن تنظیم می گردد.
ایجاد شرایط مناسب برای پرورش ماهیان در این روش، مستلزم اندازه گیری، کنترل و ثابت نگه داشتن خودکار هر یک از عوامل در محدوده مجاز می باشد

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید