تبلیغات
AVJIN - مطالب ابر پرورش ماهیان سرد آبی

AVJIN

پرورش ماهی قزل آلا

پرورش گسترده ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

این روش پرورش قزل آلا در کشورهای در حال توسعه مرسوم بوده و به مدیریت کمی نیاز دارد.
در این روش، ارزیابی دقیقی از ماهیان نمی شود و تفاوت های زیادی در رشد و اندازه ماهیان دیده می شود. استخرهایی که بدین منظور استفاده می شوند، معمولا بزرک و کم عمق هستند. اگر این روش در دریاچه ها یا مخازن آبی یا مصنوعی پیاده شود، ارزیابی ماهیان بومی ضروری خواهد بود. ماهیان در این محیط، منحصرا از تولیدات آبی تغذیه می کنند. منبع تامین آب می تواند از آبهای سطحی یا زیرزمینی باشد و وجود ذخایر طبیعی در منبع آب الزامی خواهد بود. میزان تولیدات ماهی در شرایط مطلوب بین 0.1 - 0.3 کیلو گرم در متر مربع می باشد.

به سایت پرورش ماهی ئاوژین خوش آمدید